[Lone Guard at Pachacamac]

Pachacamac, Lima, Peru, June 1, 2012