[House of the Chosen Women]

Pachacamac, Lima, Peru, June 1, 2012