[Sydney]

Royal Botanic Gardens, Sydney, Australia, October 9, 2009