[Snail Kite]

Everglades, Tamiami Trail, Dec. 23, 2004